Còpies de seguretat amb BackupPC

Hosts

BackupPC és un programari lliure de còpies de seguretat amb una interfície web. És multiplataforma i pot executar-se en qualsevol sistema tipus Linux o servidor basat en Unix. No es requereix l’ús de clients, ja que el servidor és en si mateix el client per a múltiples protocols que són gestionats per altres serveis nadius del sistema operatiu. El 2007, BackupPC va ser esmentat com un dels tres programes de seguretat de codi obert més coneguts.

Redueix l’espai necessari per emmagatzemar les còpies en disc.

Suporta els protocols NFS, SSH, SMB i rsync.

Pot donar suport a sistemes tipus Unix amb suport nadiu per ssh i tar o rsync, com Linux, BSD, i Mac OSX, com també recursos compartits Microsoft Windows amb una mínima configuració.

BackupPC fa servir una combinació d’enllaços durs i compressió per reduir l’espai en disc total usat per arxius. A la primera còpia completa, tots els arxius són transferits al servidor, opcionalment comprimits, i són comparats. Els arxius que són idèntics són enllaçats de manera dura, el que només fa servir una entrada addicional de directori. El resultat és que un administrador de sistemes podria realitzar una còpia de seguretat de deu ordinadors portàtils de Windows amb 10 GB de dades cadascuna, i si 8 GB es repeteixen en cada màquina (arxius binaris d’Office i Windows) es veuria com a necessaris 100 GB, però només 28 GB (10 GB x 2 + 8 GB) serien utilitzats. La compressió de les dades en el servidor reduirà encara més aquest requisit.

En navegar entre les còpies de seguretat, les novetats de les còpies de seguretat incrementals s’integren amb la còpia de seguretat completa anterior, convertint cada còpia de seguretat en una còpia completa i total de les dades de cara a l’usuari.

Com configurar un servidor de còpies de seguretat Debian Buster 10.7 amb BackupPC 4.4.0

 1. su
 2. apt update
 3. apt install sudo
 4. wget -q -O – https://gitlab.molnix.com/molnix-open-source/backuppc-ubuntu-installer/-/raw/master/backuppc-ubuntu-installer | sudo bash
 5. systemctl restart apache2
 6. systemctl stop backuppc
 7. chown -R backuppc:backuppc /copies
 8. nano /etc/BackupPC/config.pl
$Conf{TopDir} = '/copies';
$Conf{XferMethod} = 'rsync';
$Conf{Language} = 'es';
 1. htpasswd /etc/BackupPC/BackupPC.users backuppc
New password: [PASSWORD]
Re-type new password: [PASSWORD]
Updating password for user backuppc
 1. systemctl start backuppc
 2. mkdir .ssh
 3. chmod 700 .ssh
 4. nano /etc/ssh/sshd_config
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PermitRootLogin yes
 1. cat /var/lib/backuppc/.ssh/id_rsa.pub > .ssh/authorized_keys
 2. systemctl restart ssh

Configuració dels hosts

Accedeixo a través del navegador a BackupPC http://192.168.1.15 i inicio sessió amb les credencials backuppc / [PASSWORD]

BackupPC
Hosts
Configuració del host